• slider image 637
  • slider image 639
  • slider image 641
  • slider image 643
  • slider image 645
:::

All Books

:::查單字

成語隨時背 成語隨時背

ㄅㄣ    ㄔㄜ    ㄒㄧㄡ ˇ ㄙㄨㄛ ˇ
用腐朽的繩子去駕馭正在狂奔的馬車。比喻所作所為極其危險。

隨機小語

貧者因書而富,富者因書而貴。

王安石(宋)